Disclaimer

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

a. de eigenaar: de eigenaar van de website;
b. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
c. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
d. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen      aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar staat er niet garant voor of waarborgt dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;

5. De eigenaar is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. toegebracht door de website;
b. voortvloeiend uit het gebruik van de website;
c. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
d. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina van) de website te kunnen raadplegen. Ook is de eigenaar gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

6.De eigenaar behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

7. De eigenaar behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is de eigenaar niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

8. De eigenaar behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

10. De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij de eigenaar. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

11. De gebruiker vrijwaart de eigenaar, de werknemers van de eigenaar, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.